Handels- en toerismeonderwijs!

 De vorming Accountancy en IT TSO bestaat uit twee kanten:

een bedrijfsgerichte kant:

 

 
deze richt zich op de industriële onderneming en ac­centueert analytisch denken;
toegepaste informatica spitst zich toe op bedrijfsgerichte toepassingen; er is ruime aandacht voor analyse, programmeertech­nieken en internetechnologie.
De wiskunde vereist een vrij hoog abstractieniveau.
 
een algemeen vormende kant:

 
lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in Neder­lands, Frans, Engels en dit zowel in beroepsgerichte als in maatschappelijke context.
De talen ondersteunen de algemeen vormende kant in deze opleiding.
 
Voor de derde graad Accountancy en IT zijn bijzondere interesse voor bedrijfs­economie, een stevige basis wiskunde (minstens 4u ASO/5u TSO), een pragmatische ingesteldheid en voldoende analytisch denkvermogen voorwaarden.
 
In principe stromen de leerlingen uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Accountancy en IT TSO in.
 
Leerlingen die niet uit het studiegebied Handel komen, hebben een grote achterstand voor boekhouden en toegepaste informatica. De school organiseert inhaallessen boekhouden tijdens de laatste week van augustus. Van leerlingen die instromen vanuit een andere studierichting dan Handel wordt verwacht dat zij deze inhaallessen volgen.
 
Lessenpakket
5BI
6BI
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Bedrijfseconomie
6
6
Engels
3
3
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
3
3
Toegepaste informatica
5
5
Wiskunde
5
5
Totaal
32
32

Enkele belangrijke vakken:

bedrijfseconomie

In de derde graad Accountancy en IT doet de leerling een uitgebreide studie over de boekhouding van een onderneming. Hij leert de boekhouding bij de start van de onderneming kennen. Hij leert boekhoudkundige verrichtingen binnen de onderneming afhandelen in de context van de dubbele boekhouding van een onderneming. Hij leert tot slot de boekhouding als beleidsinstrument bij het runnen van de onderneming kennen. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan de praktijk: via con­crete opdrachten vanuit bedrijfseconomisch oogpunt verwerft de leerling vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger onderwijs en het arbeidsveld.
 
Het leerplan Bedrijfseconomie is een geïntegreerd leerplan waarin bedrijfseconomische aspecten, boekhoudkundige aspecten, juridische aspecten, zakelijk-communicatieve as­pecten en informatica-aspecten (ICT) aan bod komen in de context van het beroep van boekhouder binnen deze onderneming of binnen een boekhoudkantoor.
 
wiskunde
 • Ontbinden in factoren, merkwaardige producten, tekenschema van 1ste en 2de graadsfunc­ties
 • Veeltermen en veeltermfuncties: delen, nulpunten, ontbinden, tekenschema
 • Grafische voorstelling van functies
 • Lezen en interpreteren
 • Domein, nulpunten, tekenschema, verloop opstellen
 • Asymptotisch gedrag
 • Periodiciteit
 • Rationale functies: domein, nulpunten, tekenonderzoek, ongelijkheden
 • Talstelsels : binair, decimaal, hexadecimaal
 • Boole-algebra’s : axioma’s, functies, contact- en logische schakelingen
 • Machten met rationale exponenten en nde machtswortels
 • Logaritmische en exponentiële functies
 • De voltooide rechte
 • Grafisch bepalen van limieten
 • Afgeleiden
 • Verloop en grafiek van veeltermfuncties + toepassingen
 • Extrema-problemen
 • Financiële algebra
 • Asymptoten van rationale functies
 • Verloop en grafiek van rationale functies
 • Matrixrekenen: bewerkingen, canonieke matrices – methode van Gauss-Jordan, vraag­stukken
 • Statistiek
 • De normale verdeling
 • Correlatie en regressie
 • Integralen
 • Telproblemen en kansrekening
toegepaste informatica:
 • In het 5e jaar komen aan bod:
 • Integratie Officeapplicaties - uitwisseling gegevens, samenvoegen gegevens     
 • Begrippen relationeel ontwerp en beheer van data
 • Bevraging van een database - query’s m.b.v. GUI, opvragen, sorteren, selecteren, reke­nen, wijzigen van gegevens, rapporteren.
 • Beginselen programmeren en algoritmen - basisstructuren: C#
 • Webtechnologie – HTML, CSS
 • In het 6e jaar wordt veel leerstof toegepast in een project voor de geïntegreerde proef:
 • Inleiding Objectgeoriënteerd programmeren (Java) – basissyntaxis, klassen en objecten
 • Methoden en technieken van systeemontwikkeling en gegevensanalyse - UML, ERD, kennismaking met Case-tools
 • SQL
 • Webtechnologie en client-servertechnologie: javascript, php, ..
 • Kennismaking met webtechnologie in evolutie – XML, XSL; AJAX