Handels- en toerismeonderwijs!

 De vorming in de derde graad Marketing en ondernemen TSO bestaat uit twee kanten:

een bedrijfsgerichte kant met:

 
nadruk op commerciële vorming.
Bedrijfseconomie met ICT-toepassingen.
Boekhouden met professionele software.
 
In wiskunde krijgt de leerling oefeningen op reken­vaardigheid en op specifieke toepassingen binnen de handelssector.
een algemeen vormende kant met:
bijzondere aandacht voor taalvaardigheden in Ne­derlands, Frans, Engels en Duits, zowel in beroeps­gerichte als in maatschappelijke context
 
Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor attitudes zoals zelfstandig, or­delijk en nauwkeurig werken.
 
Voor de derde graad Marketing en ondernemen TSO zijn een basiskennis van het dubbel boekhou­den, tekstverwerking, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket vereist.
 
In principe stroomt de leerling uit de tweede graad Handel TSO in de derde graad Handel TSO in. De leerlingen uit de tweede graad Handel-talen TSO kunnen dit ook, maar moeten zich extra inzetten voor boekhouden.
 
De leerling die niet uit de studierichting Handel komt, heeft een grote achterstand voor boekhouden en toegepaste informatica. De school organiseert inhaallessen tijdens de laatste week van augustus. Van leerlingen die instromen vanuit een andere studierichting dan Handel wordt verwacht dat zij deze inhaallessen volgen.
 
Lessenpakket
5H
6H
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Bedrijfseconomie
9
9
Duits
2
2
Engels
3
3
Frans
4
4
Geschiedenis
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Natuurwetenschappen
1
1
Nederlands
4
4
Wiskunde
3
3
Totaal
32
32

Enkele belangrijke vakken:

bedrijfseconomie

In de derde graad Marketing en ondernemen TSO doet de leerling een uitgebreide studie over een handels­onderneming. Hij leert de onderneming situeren in haar omgeving; hij leert commerciële en administratieve verrichtingen afhandelen in de commerciële afdeling van de onderne­ming en hij leert beleidsfacetten van het runnen van de onderneming kennen. In de derde graad Marketing en ondernemen TSO worden de beoogde kennis, vaardigheden en attitudes op een concrete en praktische wijze verworven. Naast de nodige theoretische kennis wordt er aandacht besteed aan het praktische: via disciplinedoorbrekende opdrachten vanuit bedrijfsecono­misch oogpunt verwerft de leerling vaardigheden en attitudes, belangrijk in het hoger on­derwijs en het arbeidsveld.

 
Het leerplan Bedrijfseconomie is een geïntegreerd leerplan waarin bedrijfseconomische, boekhoudkundige, juridische, zakelijk-communicatieve, commerciële en informatica-as­pecten (ICT) aan bod komen in de context van enerzijds het zelfstandig ondernemerschap en de werking van een onderneming en anderzijds het beroep van commercieel-admini­stratief medewerker binnen deze onderneming. Er wordt ook aandacht besteed aan de extra doelstellingen die moeten bereikt worden om het attest bedrijfsbeheer te halen. Dit attest is vereist om een eigen zaak te kunnen starten.
 
talen
 
In de taalvakken (Nederlands, Frans, Engels, Duits) wordt bijzondere aandacht besteed aan de taal van het bedrijfsleven. Ook in de geïntegreerde proef komen de taalvakken ruim aan bod.