Handels- en toerismeonderwijs!

Het eerste leerjaar B geeft leerlingen die de basisleerstof van het lager onderwijs niet voldoende beheersen, de kans om de moeilijke overgang naar het secundair onderwijs een jaar lang voor te bereiden in een speciale onthaalklas. Leerlingen die slagen in het eerste leerjaar B behalen ook het getuigschrift lager onderwijs.

Ouders beslissen na overleg met leerkrachten en CLB of een leerling het eerste leerjaar B zal volgen.

Na dit jaar wordt weer door ouders, in samenspraak met leerkrachten en CLB, beslist of de leerling zal overgaan naar een eerste leerjaar A of naar een tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

 

Lessenpakket
1B
Godsdienst
2
Frans
3
Leer – en leefsleutels
1
Lichamelijke opvoeding
2
Maatschappelijke vorming
3
Muzikale opvoeding
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Nederlandse expressie
1
Plastische opvoeding
3
Techniek
6
Wiskunde
4
Totaal
32

 

 

Enkele belangrijke vakken:
wiskunde
De leerstof van de lagere school wordt herhaald. Het tempo ligt hoger, leemtes in kennis en vaardigheden worden geremedieerd.
Volgende onderdelen komen aan bod:
  • Getallen: natuurlijke getallen, kommagetallen, hoofdrekenen, cijferrekenen
  • Meetkunde: werken met de geodriehoek, spiegelen, rechthoek, vierkant
  • Metend rekenen: lengtematen, inhoudsmaten, massamaten, vlaktematen, tijd, geld, schaal, temperatuur
De leerlingen krijgen klassikaal uitleg; nadien werken zij individueel aan oefeningen (aan­gepast aan het niveau van het kind) die ze met een verbetersleutel zelf verbeteren.
Elke les wordt er een kleine toets gemaakt, als een hoofdstuk afgewerkt is volgt een herha­lingstoets.
natuurwetenschappen
Dit vak is vergelijkbaar met de natuurkennis van het vak WO in de lagere school.
Volgende onderwerpen komen aan bod:
Hoe zijn planten, dieren en de mens gebouwd, zowel uitwendig als inwendig? Hoe verloopt de spijsvertering ? Water.
taal (Nederlands – Frans)
Leemtes in de leerstof lagere school worden geremedieerd.
Nederlandse expressie ondersteunt de creatieve vaardigheden van de leerlingen.
maatschappelijke vorming
Dit vak leert ons begrijpen wat er rondom ons gebeurt, waarom het zo gebeurt en hoe onze omgeving eruit ziet.
techniek
De leerlingen maken kennis met verschillende verkenningsgebieden, o.a. hout, metalen, grafische technieken, voeding, e.a.
In elk verkenningsgebied neemt “hanteren” (doen) 80 à 90% van de tijd in beslag.
Deze aanpak maakt duidelijk waar de interesses van de leerling liggen en vergemakkelijkt de keuze van het beroepenveld in het tweede jaar.
plastische opvoeding
Dit vak biedt de basis waarop in het tweede jaar wordt verder gewerkt in de lessen decora­tie.
leer- en leefsleutels
Met leer- en leefsleutels beogen we volgende doelstellingen:
trainen van sociale vaardigheden – leefsleutels oefent jongeren in communiceren, zelfdis­cipline aanscherpen, omgaan met gevoelens, kritisch denken, risico’s inschatten, problemen oplossen, conflicten hanteren, weerbaar zijn, keuzes maken.
promotie van een gezonde levensstijl – leefsleutels leert jongeren hoe en waarom ‘neen’ te zeggen tegen alcohol, tabak en andere drugs. Tegelijk doen we aan positieve preventie.
leren leren – leerlingen leren structuur aanbrengen in hun notities, leren hun agenda als studieplanner gebruiken en leren hun leerstof op een correcte manier verwerken.
lichamelijke opvoeding
Verschillende bewegingsdomeinen komen hier aan bod. Om de 14 dagen gaan de leerlingen (verplicht) zwemmen.
huiswerkklassen
Op dinsdag en donderdag organiseert de school een huiswerkklas (15.40u – 16.40u). Dit gebeurt in samenwerking met een aantal hogescholen. Leerlingen worden door een student (buddy) geholpen om hun huiswerk te maken; samen gaan zij op zoek naar een voor de leerling geschikte studiemethode.