Handels- en toerismeonderwijs!

De studierichting Toerisme in de tweede graad heeft twee kanten:

een specifiek toeristische kant:
de leerling maakt kennis met de toeristische sector vanuit het standpunt van de toerist. Hij leert op systematische manier informatie over toeristische bestemmingen en producten (vervoer, verblijf, vermaak) opzoeken, selecteren en gebruiken. Hij leert reis‑ en koopgedrag van een toerist ontleden en maakt kennis met de algemeen gebruikte reisdocumenten, contracten en betaalmiddelen.
een communicatieve kant:
veel aandacht gaat naar communicatievaardigheid in de talen Nederlands, Frans, Engels en communicatietech­nieken. Naast het spreken en luisteren, lezen en schrij­ven is klantgerichtheid, spreekdurf, vlotheid belangrijk.
De toeristische dimensie komt via de vakken aardrijks­kunde, geschiedenis en toerisme aan bod. Deze vakken worden zo veel mogelijk geïntegreerd aangeboden.
 
De leerling die kiest voor Toerisme is geïnteresseerd in het verwerven van zowel alge­mene (aardrijkskunde, kunst en cultuur) als praktische kennis en vaardigheden (toeristi­sche organisatie).
In principe kan elke leerling instromen in deze studierichting. 
Een ruime talenkennis, zin voor administratieve nauwkeurigheid en dienstverlening zijn een vereiste.
 
 
Lessenpakken
 
 
3T
 
 
4T
Godsdienst
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Communicatietechnieken
1
1
Engels
3
3
Frans
3
3
Geschiedenis
1
1
Kunst en cultuur
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
4
4
Toegepaste economie
2
2
Toegepaste informatica
2
2
Toerisme
6
6
Wiskunde
3
3
 Totaal
 32
32
Enkele belangrijke vakken:
De leerlingen van de 2° graad maken kennis met de professionele wereld van het toerisme:
  • interpreteren van enquêtemateriaal: grafieken en tabellen
  • berekenen van afstanden, reistijden, kostprijzen
  • beschrijven van bereikbaarheid van toeristische plaatsen
  • opzoeken van excursiemogelijkheden
  • zoeken van logiesvormen
Communicatietechnieken: etiquette, uiterlijke verzorging en aangepaste kledij voor verschillende gelegenheden, gewoonten en gebruiken in andere culturen, informatie vragen, informatie verstrekken, spreken voor publiek, gidsoefeningen
Leerlingen werken aan de ontplooiing van een reeks vaardigheden, zoals vlotte en prakti­sche talenkennis en kennis van wiskundige berekenings- en ordeningsprincipes.
Er is ruime aandacht voor handelsopleiding en toeristische vakken:
toegepaste economie
de leerling raakt vertrouwd met een aantal begrippen rond het beheer van een toeristisch bedrijf: reisverzekeringen, prijsberekening,…
informatica
de leerling leert de computer gebruiken in een administratieve context.
toeristische vakken
de leerling maakt kennis met:
  • aardrijkskundige kenmerken van verschillende Belgische en Europese streken
  • waardevolle kunstvormen en toeristische aantrekkingspunten
  • culturele evenementen
  • organisatie en uitbouw van reisagentschappen en toeristische diensten
  • thema’s: kusttoerisme, wintersporttoerisme, natuurtoerisme, cultuurtoerisme, citytrips
Meerdaagse studiereizen in binnen­ en buitenland zijn integraal deel van de opleiding. Ze zijn een verplicht onderdeel van het lessenpakket.