Handels- en toerismeonderwijs!

De vorming in het derde jaar van de derde graad Retailmanagement en visula merchandising heeft twee kanten:

een communicatieve kant:
praktische kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
een bedrijfsgerichte kant:
in het beheer van een leeronderneming, een eigen winkel, komt kennis van de commerciële omgeving, aankoop‑ en voorraadbeheer, rentabiliteit en financiële aspecten, wettelijk kader, promotioneel beheer geïntegreerd aan bod.
 
In principe stroomt de leerling uit het tweede leerjaar van de derde graad Retail BSO in het derde leerjaar van de derde graad Retail management BSO in.
 
Leerlingen met een getuigschrift van de derde graad uit andere studiegebieden kunnen instromen mits een toelatingsklassenraad positief advies geeft.
 
Lessenpakket
7RM
2
Engels
2
Frans
2
Lichamelijke opvoeding
2
Project leeronderneming
2
Project algemene vakken
4
Retailmanagement
7
Stages
11
Visual merchandising
4
Totaal
36
 
Het zevende jaar stelt zich tot doel:
 • de leerstof te verdiepen in functie van de beoogde beroepssector;
 • de aansluiting te verzorgen tussen de studies en de werksituatie;
 • een rechtstreekse koppeling te maken naar tewerkstelling;
 • realiteitsonderwijs aan te bieden in samenwerking met de bedrijfssector;
 • technische kennis en praktische vaardigheden te verdiepen.
De leeronderneming vormt een onderdeel van de opleiding omdat de school streeft naar een voortdurende aandacht voor de arbeidswereld.  Leerlingen lopen tijdens de twee laat­ste schooljaren stage, maar ineen leeronderneming kunnen ze volledig ervaren wat zelf­standig ondernemen betekent.
 
Een leeronderneming biedt mogelijkheden, die er anders niet zijn, om deze bovenge­noemde doelstellingen te realiseren.  De leerlingen krijgen, door zelfondervinding, een re­ële kijk op het uitbaten van een zaak.  Stap na stap komen ze tot allerlei belangrijke activi­teiten die nodig zijn bij het opstarten van een nieuwe zaak o.a.:
 • de keuze van een product bepalen via een marktstudie;
 • het inrichten van de winkelruimte met aandacht voor kleurenharmonie;
 • ontwerp van logo, klantenkaart, briefhoofd, …;
 • ontwikkelen van reclameplan, affiches, flyers;
 • presenteren van artikelen;
 • het verzamelen van een startkapitaal;
 • het zoeken naar en contacteren van leveranciers;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • het organiseren van een openingsavond.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor :
 • kiezen en aankopen binnen een beperkt budget;
 • voorraad beheren;
 • kassabeheer;
 • bankverrichtingen doen en bijhouden;
 • aantrekkelijk etaleren en producten aanbieden;
 • boekhoudkundige verrichtingen nauwgezet verwerken;
 • aandacht voor hygiëne en veiligheid hebben.
 
Aan de doelstellingen die vereist zijn om het attest bedrijfsbeheer te behalen, wordt extra aandacht besteed. Bijgevolg krijgen de leerlingen op het einde van het specialisatiejaar het attest bedrijfsbeheer uitgereikt. Dit attest is vereist om een eigen zaak te kunnen starten.